Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zebrało się 4 kwietnia 2023 r., żeby omówić bieżące sprawy z życia samorządu.

Spotkanie rozpoczęło się od informacji Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika na temat rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości w kwestii Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego w aspekcie udziału radców prawnych w systemie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów r. pr. Tomasz Parkasiewicz przedstawił Prezydium KRRP projekt uchwały w sprawie nagrań szkoleń e-learningowych z obszaru alternatywnych metod rozwiązywania sporów. – Szkolenia będą prowadzić wysokiej klasy specjaliści, którzy zapewnią doskonały poziom kształcenia i treści – mówił r. pr. Tomasz Parkasiewicz. Zreferował także harmonogram toczących się prac związanych z konkursem ,,Ambasador Mediacji”.

Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój omówiła projekty uchwał dotyczące ogłoszenia tekstów jednolitych:

– Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych,

– Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Agnieszka Gajewska-Zabój zaprezentowała także projekty uchwał mające umożliwić jak najszybsze wprowadzenie legitymacji radcy prawnego, legitymacji aplikanta radcowskiego oraz legitymacji prawnika zagranicznego do aplikacji mObywatel.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zajęło się ponadto szczegółami konkursu „Kryształowe serce radcy prawnego” oraz wnioskami o przyznanie honorowego patronatu KRRP dla:

– konferencji naukowej pt. Egzekucja administracyjna należności podatkowych,

– II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Obsługa prawna uczelni,

– konferencji pt. Dowód z opinii biegłego z zakresu nauk ekonomicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych,

– IV Mistrzostw Polski Radców Prawnych w Piłce Nożnej.

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek przedstawił plan udziału przedstawicieli KIRP w Sesji Plenarnej CCBE oraz w 16. edycji Annual Bar Leaders’ Conference.

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur omówił projekt uchwały w sprawie standardów zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich udostępnianych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Na koniec Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Aleksandra Gibuła odniosła się do podjętych działań w sprawie zakupu materiałów wizerunkowych promujących samorząd radców prawnych na wydarzeniach organizowanych przez lub przy współudziale samorządu radców prawnych. – Promujemy w ten sposób zawód radcy prawnego wśród Polaków i przybliżamy tajniki naszej pracy – mówiła Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Zobacz także