Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 r.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB / Post-och telestyrelsen i C-698/15 Secretary of State for the Home Department / Tom Watson i in, w którym stwierdził, że państwa członkowskie nie mogą nakładać na operatorów telekomunikacyjnych ogólnego obowiązku zatrzymywania danych.

Za szczególnie istotne Trybunał uznał, aby dostęp do przechowywanych danych podlegał, za wyjątkiem pilnych przypadków, uprzedniej kontroli sprawowanej przez sąd lub inny niezależny organ. Ponadto właściwe organy władzy krajowej, którym przyznano dostęp do przechowywanych danych, powinny o tym poinformować zainteresowane osoby.

Poniżej publikujemy komunikat prasowy TSUE w tej sprawie.

Komunikat prasowy nr 145/16 TSUE

Zobacz także