XV posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 18 stycznia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji.

Głównym przedmiotem obrad były sprawy związane z programem aplikacji oraz dyskusja na temat dalszych działań związanych z jego rewizją i zmianą. Prezydium KRRP – uwzględniając fakt, że to izby okręgowe prowadzą aplikację i na nich spoczywa ciężar organizacji szkolenia – uznało, że bardzo ważne jest poznanie właśnie ich opinii. Tym samym postanowiono wystąpić do okręgowych izb radców prawnych z prośbą o przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących zmian w prowadzeniu aplikacji. Inicjatywy te zostaną także niezwłocznie przedstawione i przedyskutowane podczas spotkania z Dziekanami Rad OIRP zaplanowanego na 14 lutego br., a następnie – wraz z wnioskami – przedłożone członkom Prezydium, które spotka się 15 lutego br. Postulaty okręgowych izb oraz propozycje przedłożone przez członków KRRP zostaną natychmiast po ich odesłaniu do KRRP pogrupowane i opracowane w taki sposób, aby pod obrady Krajowej Rady (16–17 marca br.) móc przedłożyć konkretne grupy zagadnień i propozycji, w celu poddania ich szerokiej dyskusji. Ostateczne decyzje w sprawie aplikacji podejmie Krajowa Rada po przeprowadzeniu obszernej i wyczerpującej debaty. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych dotyczącego aplikacji oraz zmian Regulaminu aplikacji. Podkreślono, że najlepszym sposobem dojścia do zawodu jest aplikacja samorządowa, która odznacza się wysokim poziomem merytorycznym kształcenia. Nieodzownym atutem aplikacji samorządowej jest praktyczny wymiar szkolenia.

Prezydium KRRP podjęło uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych: w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych; Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów; Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych; Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.
Prezydium KRRP w głosowaniu podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych.

Wiceprezes KRRP r.pr Michał Korwek przedstawił szczegółowe informacje na temat portalu, którego celem jest integracja zawodowa oraz pozazawodowa radców prawnych i aplikantów radcowskich. Podczas interaktywnej prezentacji przybliżono funkcjonalność oraz zasady użytkowania witryny.
Wiceprezes KRRP r.pr Leszek Korczak zaprezentował portal Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz omówił kwestie organizacyjne posiedzeń Prezydium. Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się w czwartek 15 lutego br. w Warszawie.

 

Zobacz także