XXXV posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXXV posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach  dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej zasad współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami, obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ponadto szczegółowo omówiono kwestie związane ze stanem nabycia nieruchomości na potrzeby siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych.

Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac związanych z wyborem brokera ubezpieczeniowego. Prezydium zadecydowało, iż 9 kwietnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu.

Rozpatrzono biogramy kandydatów do opracowania „Zasad dobrych praktyk sprawowania patronatu” w osobach Małgorzaty Kałuży, Piotra Prusia i  dr Lidii D. Czarkowskiej.

Prezydium zapoznało się z informacjami dotyczącymi stanu bieżących prac realizowanych w ramach Wirtualnego Muzeum Samorządu Zawodowego R.Pr.

Prezydium KRRP zdecydowało o wystąpieniu wspólnie z adwokaturą do Ministra Sprawiedliwości w zakresie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Uznano za zasadne podpisanie przez Prezesa KRRP r.pr. Macieja Bobrowicza listu skierowanego do Prezydenta Islamskiej Republiki Iranu w sprawie informacji dotyczącej skazania na 33 lata więzienia i 148 batów Nasrin Sotoudeh, zasłużonej prawniczki działającej na rzecz praw człowieka.

Zobacz także