Otwarta rejestracja na kurs HELP Rady Europy nt. prawa pracy

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie na temat europejskich standardów w sprawach dotyczących prawa pracy. Szkolenie odbywać się będzie w większości online od maja do sierpnia 2019 r.

Kurs jest skierowany do adwokatów i radców prawnych, zgłoszenia należy przesyłać do godz. 12.00 w dniu 23 kwietnia 2019 r. (radcowie prawni na adres mirekwroblewski@tlen.pl).

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy zostają wprowadzeni do tematu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora.

Takie spotkanie zaplanowane jest w dniach 6–7 maja br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. Długiej 23/25. W spotkaniu wezmą udział także prawnicy z Bułgarii i Grecji – kurs współorganizowany jest przez Athens Bar Association i Bulgarian Center for the Training of Lawyers. Spotkanie będzie w całości tłumaczone na język polski.

Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs pt. „Prawo pracy”, koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtującego standardy w sprawach z zakresu prawa pracy oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. Kurs składa się z modułów:

  1. Prawo do pracy i stosunek pracy
  2. Czas pracy
  3. Sprawiedliwe wynagrodzenie i ochrona wynagrodzeń
  4. Zakończenie stosunku pracy
  5. Równość i niedyskryminacja
  6. Zbiorowe prawo pracy
  7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Koszt kursu w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską – Rada Europy pokrywa także koszt diet, podróży i noclegu w Warszawie.

Tutorką kursu jest r.pr. Karolina Kędziora – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna – przez brytyjską organizację Interights (2006), Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego przy Willi Decjusza (2009) oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany (2014), certyfikowana trenerka Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy (2015), prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, stowarzyszenia, które za cel stawia sobie m.in. pomoc prawną oraz edukację w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, autorka wielu publikacji na temat różnych aspektów dyskryminacji, m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (C.H. Beck) oraz współautorka „Komentarza do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania” (Wolters Kluwer). Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 – adwokaci na adres anna.mazurczak@adwokatura.pl, radcowie prawni na adres mirekwroblewski@tlen.pl  W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej izby adwokackiej/radcowskiej, kontakt mailowy i telefoniczny, doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, możliwość rozpowszechnienia wiedzy zdobytej podczas kursu, oczekiwania wobec kursu.

Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 15 radców prawnych i 15 adwokatów. Zgłoszenia będą uwzględniane według kolejności wpływu, przy założeniu, że każdy uczestnik będzie pochodził z innej izby oraz przy uwzględnieniu możliwości dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione, jeżeli do 23 kwietnia br. do godz. 12.00 nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników.

Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: do dnia 26 kwietnia 2019 r. Język roboczy: polski.

Pytania proszę kierować do adw. Anny Mazurczak, anna.mazurczak@adwokatura.pl lub r. pr. Mirosława Wróblewskiego, mirekwroblewski@tlen.pl (prawnicy pełniący rolę punktów kontaktowych programu HELP odpowiednio dla NRA i KIRP).

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także