Zapraszamy do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”. Zgłoszenia do 18 października

Już tylko do 18 października do godziny 12.00 można wysyłać zgłoszenia do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”, organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Szkolenie będzie trwało od 20 października do 31 grudnia 2022 r., w przeważającej części zdalnie.

Kurs „Azyl i prawa człowieka” skierowany jest do radców prawnych i adwokatów. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, weźmie w nim udział 50 uczestników. Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Językiem roboczym kursu będzie język polski, natomiast językiem spotkania wstępnego – język angielski.

Link do rejestracji na kurs: https://www.webankieta.pl/ankieta/824970/azyl-i-prawa-czlowieka-kurs-help-rady-europy.html

Kto będzie mógł wziąć udział w kursie „Azyl i prawa człowieka”

W kursie będą mogły wziąć udział osoby, które zadeklarują możliwość udziału w spotkaniu wstępnym 20 października 2022 r. w godzinach 10.00–16.00. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest również minimalna znajomość języka angielskiego, która pozwoli na zrozumienie prezentacji w języku angielskim podczas spotkania wstępnego (uczestnicy przedstawiać się będą w języku polskim). Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, pierwszeństwo będzie udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Zakres problematyki poruszanej podczas kursu „Azyl i prawa człowieka”

Kurs „Azyl i prawa człowieka” obejmuje w interaktywny sposób kluczowe pojęcia, ramy międzynarodowe i europejskie (ONZ, RE i UE) związane z azylem oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Kurs został przygotowany w oparciu o Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego azylu, granic i imigracji, opracowany wspólnie przez Agencję Praw Podstawowych UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Wśród tematów przedstawianych podczas szkolenia będą standardy praw człowieka, formy mechanizmów odwoławczych oraz zadośćuczynienia, zasada non-refoulement, prawa do życia i humanitaryzmu, a także zakaz złego traktowania. Ponadto podczas spotkań zostaną poruszone zagadnienia związane ze standardami zatrzymania i przyjęcia, poszanowaniem życia rodzinnego i azylu czy środkami zaradczymi, czyli głównymi zasadami, gwarancjami proceduralnymi i non-refoulement, gwarancjami proceduralnymi związanymi z wydaleniem zbiorowym.

R.pr. Adam Chmura tutorem kursu ze strony KIRP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów.

Tutorem kursu ze strony KIRP jest r.pr. Adam Chmura – specjalista od prawa uchodźczego i migracyjnego. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW (praca magisterska poświęcona prawnokarnym i administracyjnoprawnym konsekwencjom nielegalnego przekroczenia granicy). Od 2011 r. był związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz koordynował działania związane z pracami legislacyjnymi nad zmianami w prawie migracyjnym i azylowym – współautor licznych poprawek do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonym na zaproszenie MSW przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Był także prawnikiem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Współpracował m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Polskim Forum Migracyjnym, Fundacją Ocalenie oraz organizacjami zajmującymi się pomocą osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie i w Gruzji. Trener z zakresu prawa migracyjnego i azylowego oraz z obszaru praw socjalnych i ekonomicznych cudzoziemców – prowadził dotąd wiele szkoleń poświęconych tej tematyce, dedykowanych zarówno osobom wspierającym migrantów, jak i samym cudzoziemcom.

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) ma zastosowanie do wszystkich osób ubiegających się o azyl i uchodźców podlegających jurysdykcji Wysokiego Układającego się Państwa. W ostatnich latach do Europy przybyły setki tysięcy migrantów. Wielu z nich zmarło po drodze. Skala kryzysu wywarła ogromną presję na kraje tranzytowe i docelowe, ponieważ to państwa ponoszą wspólną odpowiedzialność za przyjmowanie w godny sposób osób ubiegających się o azyl, zapewniając, że ich sprawa zostanie zbadana oraz rozstrzygnięta sprawiedliwie i skutecznie. Osoby ubiegające się o azyl, oczekując na decyzję w sprawie ich wniosku muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki przyjmowania. Coraz częściej jednak władze państw zatrzymują osoby ubiegające się o azyl za nielegalne przekroczenie granicy, podczas gdy takie zatrzymanie nie zawsze jest konieczne.

Zobacz także