Zgromadzenie Delegatów OIRP w Poznaniu

W formule hybrydowej, 20 marca w sie­dzi­bie OIRP w Po­zna­niu, odbyło się Zgro­ma­dze­nie De­le­ga­tów Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu. Wziął w nim udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Na Zgromadzeniu Delegatów przedstawiono m.in.:

  • Spra­woz­da­nie Ra­dy Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu z wy­ko­na­nia bu­dże­tu Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu w 2022 ro­ku,
  • Spra­woz­da­nie Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej z wy­ko­na­nia bu­dże­tu Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu w 2022 ro­ku,
  • Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu za rok 2022.

Omówiono także m.in. projekt budżetu Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu na rok 2023, a także pla­n pra­cy Ra­dy Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu na rok 2023.

 

Zobacz także