Zmiany w kpc – Sejm podjął decyzję

Sejm w dniu 28 maja 2021 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm dnia 20 kwietnia 2021 r.

Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzając nowe przepisy w zakresie doręczeń dokonywanych przez sąd profesjonalnym pełnomocnikom.  W art. 15zzs(9) przewidziano regulację, zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym, zaś w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Zmiany wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dla radców prawnych nieposiadających konta w portalu informacyjnym oznacza, to konieczność jego założenia, bowiem od dnia wejścia w życie ustawy doręczenia mogą być dokonywane za pośrednictwem tegoż portalu.

W toku prac legislacyjnych wykreślony został przepis przewidujący – w przypadku pisma procesowego podlegającego doręczeniu za pośrednictwem portalu informacyjnego – obowiązek dołączania do pisma wnoszonego do sądu przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub wnoszonego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej informatycznego  nośnika danych zawierającego dodatkowy odpis pisma w postaci elektronicznej wraz z cyfrowym odwzorowaniem jego załączników. Niedołączenie takiego nośnika stanowić miało  brak formalny pisma.  W toku prac legislacyjnych Krajowa Rada Radców Prawnych postulowała usunięcie tego przepisu, wskazując że w całości przerzuca on ciężar i koszty doręczeń dokonywanych przez sąd drogą elektroniczną na zawodowego pełnomocnika, zmuszając go do przygotowania odpisu pisma i cyfrowych odwzorowań załączników doręczanych pism, co mogłoby wydłużyć czas potrzebny zawodowemu pełnomocnikowi do wniesienia pisma, nie mówiąc już o sytuacji, gdy nie dysponuje on niezbędnym sprzętem lub oprogramowaniem umożliwiającym takie odwzorowanie. Ponadto wątpliwości budziło samo pojęcie cyfrowego odwzorowania załączników.

Krajowa Rada Radców Prawnych postulowała również wydłużenie 14 – dniowego terminu liczonego od dnia zamieszczenia pisma  w portalu, po którym pismo uznaje się za doręczone – do 21 dni, a także wydłużenie vacatio legis dla wprowadzanych zmian do 2 miesięcy. Niestety mimo zgłoszenia tych poprawek przez Senat, zostały one odrzucone przez Sejm, a więc zmiany postulowane  w tym zakresie nie zostały wprowadzone.

Zobacz także