Artykuł Sekretarz Generalnej szwedzkiej Rady Adwokackiej

”Sekretarz Generalny szwedzkiej Rady Adwokackiej pani Anne Ramberg opublikowała niedawno na swoim blogu – doskonale znanym, popularnym i dyskutowanym szeroko w całym szwedzkim społeczeństwie, w tym również w kręgach rządowych – niezwykle ważny artykuł. Artykuł ten został niezwłocznie dostrzeżony przez ogólnokrajowe media. W piątek 21 lipca nadany został dłuższy wywiad radiowy z panią Ramberg, poświęcony wydarzeniom, jakie mają miejsce w Polsce oraz ich skutkom – nie tylko dla Polski, ale również w szerszym kontekście całej Unii Europejskiej. Wywiad ten był cytowany w innych mediach i zawierał również odniesienie do listu wystosowanego przez CCBE do Prezydenta Polski.
W artykule (opublikowanym po szwedzku pod adresem: https://annerambergs.wordpress.com/), Sekretarz Generalna stwierdza, że wydarzenia, z jakimi mamy do czynienia w Polsce mają niezwykle poważny charakter – nie tylko dla Polski, lecz dla całej Unii Europejskiej oraz dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani Ramberg podkreśla, że Polska – wspólnie z Węgrami – była przykładem kraju, który po wielu latach komunizmu skutecznie budował demokratyczne państwo prawa, zaczynając zupełnie od podstaw – w tym także poprzez określenie pozycji władzy sądowniczej, szczególnie w zakresie niezawisłości sędziów i niezależności przedstawicieli profesji prawniczych. Zauważa ona jednak, że już na początku XXI wieku doszło do wyraźnej zmiany polegającej na przejściu od budowy demokratycznego, opartego na praworządności państwa, do budowy populistycznej i autorytarnej wspólnoty, w której systematycznie podważano podstawy tego, co powszechnie nazywamy systemem prawnym. Pierwsze podejmowane w tym kierunku działania dotyczyły niezależności oraz przywilejów prawnych prawników. Co ważne, pani Ramberg zauważa, że wydarzenia mające obecnie miejsce w Polsce dotyczą Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako całości. Powołuje się ona przy tym na fakt, że UE opiera się na idei, zgodnie z którą państwa członkowskie winny uznawać wzajemnie obowiązujące w nich systemy prawne. Zasada ta wiąże się z bardzo daleko idącymi implikacjami. Przestrzeganie ich wymaga pewnego stopnia harmonizacji, jak również wspólnego mianownika, który spełnia określone, minimalne wymagania dotyczące pewności prawa. Co więcej, prawo do rozpatrzenia własnej sprawy przez niezawisły sąd stanowi filar Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jeśli zmiany proponowane obecnie w Polsce wejdą w życie, mogą doprowadzić do sytuacji, w której wydawane w Polsce wyroki oraz nakazy aresztowania będą kwestionowane lub nie będą uznawane w UE.”

 

Zobacz także