Dostęp do informacji publicznej. Komunikat Ośrodka Badań Studiów i Legislacji

W dniu dzisiejszym samorząd radcowski zwrócił się do Marszałka Senatu RP z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, polegającej na wyłączeniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej spod reżimu wstrzymywania biegu terminów proceduralnych co przewidziała specustawa z dnia 31 marca 2020 r. W szczególności zawieszenie terminów proceduralnych w praktyce sprawia, że organy władzy publicznej i inne podmioty publiczne, będące adresatami wniosków o dostęp do informacji nie są obowiązane do przestrzegania

Bezpłatna oferta e-learningowa ERA

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA (Trewir, Niemcy) przygotowała bezpłatną ofertę e-learningową w języku angielskim. Obecnie dostępne są m.in. następujące e-prezentacje lub kursy online kierowane przede wszystkim do prawników: E-prezentacje nt. prawa europejskiego dotyczące problematyki imigracji i azylu: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=36 E-prezentacje dotyczące tematu ochrony danych osobowych: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=14 E-szkolenie nt. prawa antydyskryminacyjnego: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=92 Pełną ofertę szkoleń online nieodpłatnych oraz odpłatnych znajdą Państwo na stronie Akademii

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sprzeciwia się procedowaniu i uchwaleniu regulacji ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz w projekcie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk sejmowy nr 39). Propozycje zaproponowane w treści pierwszego z projektów są rażąco sprzeczne

ETPC – przedłużenie środków specjalnych

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC przedłużył o kolejne dwa miesiące środki specjalne związane z obecną pandemią COVID-19. Obejmują one m.in. zawieszenie terminu do wniesienia skargi i innych terminów procesowych. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem komunikatu na język polski dostępnym w załączeniu przekazanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei z informacją wystosowaną przez ETPC w oryginale można zapoznać się pod następującym linkiem: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{“itemid”:[“003-6675775-8879937″]}

Komunikat Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

W dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). Procedowany akt normatywny przewiduje m.in. możliwość realizacji usług pocztowych przy użyciu tzw. przesyłki hybrydowej – por. art. 15zzu1–15zzu9 pierwotnego tekstu ustawy. Zaproponowany przez rząd projekt takich regulacji spotkał się z naszymi licznymi zastrzeżeniami, dotyczącymi niejasności przepisów, niezapewnienia bezpieczeństwa korespondencji

Apel – “Technologia w walce z koronawirusem – 7 filarów zaufania”

Informujemy, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych poparła apel Fundacji Panoptykon zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z nowymi regulacjami prawnymi będącymi wynikiem pandemii COVID-19. Regulacje te mogą powodować daleko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli. W apelu zaznaczono, że “technologia może pomóc nam w walce z pandemią koronawirusa, ale wdrażanie w trybie przyspieszonym nowych rozwiązań technologicznych nie może stać się furtką do naruszeń praw i wolności

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Link

Oświadczenie ws. sytuacji osób pozbawionych wolności podczas pandemii Covid-19 w Afryce

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem wystosowanym przez kilkanaście organizacji pozarządowych i międzynarodowych w tym organizację „Prawnicy bez barier” (Avocats Sans Frontières ASF) skierowanym do rządów państw Unii Afrykańskiej oraz międzynarodowych organizacji praw człowieka działających w Afryce w związku z pandemią Covid-19. Sygnatariusze oświadczenia wzywają do pilnego podjęcia  wszelkich niezbędnych środków pozwalających na ochronę praw osób zatrzymanych w tym przebywających w afrykańskich więzieniach, co przy wdrożeniu rozwiązań wskazanych w oświadczeniu może

Odwołane – stypendium IBA i Komisji Zagranicznej KRRP

Informujemy, że w związku z zagrożeniem Covid-19 Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA odwołało Doroczną Konferencję IBA zaplanowaną w Miami (USA) jesienią br. Konferencja odbędzie się jedynie w formie wirtualnej. Jako, że spotkanie w Miami nie odbędzie się, IBA poinformowało, że odwołuje także stypendia IBA w 2020 r. związane z udziałem w dorocznej konferencji. W konsekwencji także stypendium Komisji Zagranicznej KRRP jest nieaktualne. Poinformujemy, gdy oferta stypendialna IBA zostanie wznowiona. Link do komunikatu