Przedstawiciele KRRP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP, oraz Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, który debatował nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie “Okrągłego stołu dla praworządności”

Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym