Finisz cyklu doskonalenia zawodowego 2021-2023

Upływa termin składania dokumentów potwierdzających ukończenie V Cyklu Szkoleniowego, który zakończył się 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z §9 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wprowadzony Uchwałą Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r., – tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r. radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego.

Zachęcamy do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów.

Zobacz także