Informacja prasowa

W nawiązaniu do informacji medialnych dotyczących przedstawienia zarzutów pełnomocnikom w związku z posłużeniem się nierzetelnymi dokumentami w postaci zwolnień lekarskich w toku czynności procesowych, Krajowa Rada Radców Prawnych wystąpiła do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o informacje w tej sprawie.

Zwróciłem się dziś do Prokuratury o informację, czy w postępowaniu, o którym informowały media, występują nazwiska radców prawnych – mówi Leszek Korczak, Wiceprezes KRRP – jeśli tak jest, będziemy zdecydowani w działaniach dyscyplinarnych. Każdy radca prawny jest zobowiązany wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i dobrymi obyczajami. Każdy, kto narusza te zasady, będzie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zgodnie z art. 65. Ustawy o radcach prawnych, karą dyscyplinarną jest kara upomnienia, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat lub kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Karę pieniężną wymierza się w granicach od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego pociąga za sobą skreślenie z listy radców prawnych bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Jednocześnie informujemy, iż Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podjął również czynności sprawdzające w tej sprawie.

Biuro Prasowe
Krajowa Rada Radców Prawnych

Zobacz także