Komunikat Federacji Europejskich Rad Adwokatur dot. dot. rozstrzygnięcia TK z dnia 15.04.2021 r. w sprawie kadencji RPO

Prezydencja Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), organizacji reprezentującej 250 europejskich rad adwokatur i ponad 1 000 000 prawników, wyraża zaniepokojenie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne kontynuowanie przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pełnienia swoich obowiązków Rzecznika po upływie terminu kadencji Rzecznika w przypadku, gdy nie został wybrany następca.

Prezydencja FBE z głębokim zaniepokojeniem zauważa, że taka decyzja może spowodować, iż obywatele demokratycznego kraju będącego członkiem UE mogą zostać pozbawieni prawa do ubiegania się o ochronę ich podstawowych praw i wolności człowieka przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w przypadku gdy prawa te będą zagrożone przez władze rządowe.

Prezydencja FBE pragnie podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem niezależnym od agencji rządowych i niezależnie chroni prawa i wolności ludzi i obywateli, gwarantując jednocześnie wszystkim bezbronnym obywatelom, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego, poglądów politycznych, płci czy jakichkolwiek innych cech, że nie zostaną pozostawieni bez pomocy w społeczeństwie demokratycznym.

Prezydencja FBE uważa, że zapewnienie ciągłości urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jest obowiązkiem demokratycznego państwa prawa.

Dlatego Prezydencja FBE wyraża nadzieję, że w najbliższym czasie pozycja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce zostanie skutecznie obsadzona przez kandydata, który będzie bronił praw i wolności obywateli i ludzi w sposób niezależny od władz, idąc za przykładem prof. Adama Bodnara, znanego członkom FBE jako polski Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji.

Link do oryginału na stronie FBE w j. angielskim: http://www.fbe.org/federation-of-european-bar-associations-press-release-ruling-of-the-polish-constitutional-court-of-15-april-2021/

Zobacz także