Konferencja poświęcona funkcjonowaniu sądów własności intelektualnej w Polsce

Podsumowanie dwóch lat funkcjonowania sądów własności intelektualnej w Polsce oraz sformułowanie postulatów zmierzających do usprawnień w tym zakresie było przedmiotem konferencji, która odbyła się 28 czerwca br. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowała Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości i Urzędu Patentowego. Spotkanie rozpoczęły panele dyskusyjne, w czasie których przedstawiono doświadczenia dwóch lat istnienia w Polsce sądów do spraw własności intelektualnej oraz wpływ funkcjonowania tych sądów na polskie orzecznictwo. Ponadto omówiono zagadnienia dotychczas nie funkcjonujące w procedurze cywilnej, takie jak pisma zaporowe przed wnioskiem o zabezpieczenia czy projektowany w nowej ustawie prawo własności przemysłowej depozyt tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Ewa Gryc-Zerych uczestniczyła, wraz z przedstawicielami innych zawodów prawniczych, w panelu poświęconym postulatom na przyszłość dotyczącym sądów własności intelektualnej. Wiceprezes KRRP przedstawiła propozycje środowiska radcowskiego dotyczące zmiany bądź usprawnienia elementów procedury cywilnej w zakresie postępowań przed sądami własności intelektualnej, w tym liczby sądów, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, instytucji zabezpieczenia roszczeń, jednolitości orzecznictwa z zakresu IP, problemu biegłych sądowych i ich roli w procesie, czy wreszcie nowo planowanej instytucji tzw. sędziów technicznych powoływanych do rozstrzygania spraw związanych głownie z naruszeniem patentów.

W czasie spotkania sformułowano wiele postulatów, które zostaną przez organizatora konferencji przedstawione organom mającym wpływ na kształt projektowanej nowelizacji, zarówno w zakresie prawa własności przemysłowej, jak i ustroju sądów powszechnych.

Uczestnikami paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Patentowego RP, sędziowie orzekający na co dzień w wydziałach sądów ds. własności intelektualnej, przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci zawodów prawniczych.

Zobacz także