Krajowa Rada Radców Prawnych o Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Udoskonalony program aplikacji radcowskiej to odpowiedź na wymagania rynkowe, rozwój technologiczny, a także oczekiwania stawiane osobom mającym w przyszłości wykonywać zawód zaufania publicznego. Uelastycznienie wymagań stawianych aplikantom łączymy ze zwiększeniem zakresu oferty szkoleniowej. Pod koniec czerwca Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła założenia nowego regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i rozpoczęła ocenę zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Głosowanie nad dokumentem planowane jest na wrzesień.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć:

  • zwiększenia dopuszczalnej liczby zajęć przeprowadzanych w formie e-learningu, co daje możliwe 180 godzin zajęć w trybie stacjonarnym na roku szkoleniowym,
  • wprowadzenia w programie aplikacji obok zajęć z prawa karnego na II roku aplikacji praktyk w sądach powszechnych i prokuraturze w zakresie zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego,
  • przeniesienia zajęć z przedmiotu „Prawo rodzinne i opiekuńcze” na I rok aplikacji,
  • utworzenia bloku zajęć z przedmiotów „Prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego”,
  • utworzenia bloku zajęć z przedmiotów „Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń” i „Postępowanie karne, postępowanie karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia”,
  • ustalenie, iż na każdym roku szkoleniowym odbywać się będą dwa kolokwia, co daje łączną liczbę sześciu kolokwiów w trakcie aplikacji,
  • wprowadzenia rezerwy godzinowej na każdym roku szkoleniowym w wymiarze 40 godzin, które mogą zostać wykorzystane na poszerzenie zagadnień objętych programem lub na wprowadzenie dodatkowych zajęć o charakterze specjalizacyjnym, zgodnie z potrzebami praktycznego szkolenia aplikantów.

– Chcemy mieć nowoczesną aplikację z uwzględnieniem zdobyczy nowych technologii i wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku i aplikantów. Wciąż dbamy o jakość zajęć i doskonalenie metod aktywizujących aplikantów. Jednocześnie tworzymy możliwości uzyskania wiedzy praktycznej w wybranych przez aplikantów kierunkach. Nie zapominamy o ciągłym edukowaniu aplikantów w zakresie zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego. Zwiększamy udział e-learningu w ogólnej puli zajęć, jednak to Izby zdecydują, na ile z tej formy zechcą korzystać. Łączymy kolokwia, będzie ich nieco mniej niż dotychczas, aplikanci sygnalizowali, że program był przeładowany. Obecnie planujemy po dwa kolokwia na roku szkoleniowym, z tym że aplikanci mają zagwarantowaną możliwość sporządzenia większej liczby pisemnych prac praktycznych podlegających indywidualnej ocenie. Na każdym roku, w wymiarze jak dotychczas 240 godzin szkoleniowych, wprowadzamy pulę 40 godzin zajęć, w ramach których można będzie elastycznie uruchamiać nowe przedmioty, reagując w ten sposób na potrzeby rynku i aplikantów lub pogłębiać praktyczne nauczanie w zakresie podstawy programowej – wyjaśnia Przewodniczący Komisji Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych Bartosz Szolc-Nartowski.

– Zarówno KRRP oraz działająca pod jej auspicjami Komisja Aplikacji KRRP nie spoczywa na laurach i pomimo dotychczasowego wysokiego poziomu szkolenia cały czas udoskonala program aplikacji, łącząc nowe technologie i bezpośrednią warsztatową praktykę m.in. przez zwiększanie liczby dopuszczalnych godzin w e-learningu. Ponadto przyjęte założenia powodują konstruowanie podstawowych zajęć na zasadzie bloków, co będzie skutkowało bliższym praktyce prowadzeniem zajęć warsztatowych z korzyścią dla aplikantów. Kolejną ważną zmianą będzie istotne zmniejszenie liczby kolokwiów na poszczególnych latach aplikacji – mówi nadzorujący aplikację Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.

Po wprowadzeniu zmian program aplikacji radcowskiej pozwoli na jeszcze efektywniejsze przygotowanie do zawodu radcy prawnego i specjalizację w wybranych dziedzinach praktyk.

Zobacz także