KRRP o projekcie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa

Krajowa Rada Radców Prawnych zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Pozytywnie zaopiniowane zostały rozwiązania zmierzające do wprowadzenia zasady jednokadencyjności członków KRS oraz wprowadzenia okręgów wyborczych. Krytyczne uwagi skierowane zostały odnośnie zmian przewidujących skrócenie bieżącej kadencji KRS oraz przyznających Prezydentowi RP kompetencję do wyboru sędziego spośród kandydatów zgłoszonych przez KRS. W opinii zwrócono uwagę na nieproporcjonalność projektowanej ingerencji w konstytucyjnie ukształtowany system wyłaniania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Zaproponowano również inne uregulowanie związane z wejściem proponowanych zmian w życie, pozwalające na dokonanie nowelizacji z poszanowaniem zasady proporcjonalności i niezbędności oraz zaufania obywateli do państwa i prawa.

link do stanowiska

Zobacz także