Stanowisko do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643)

W toku prac legislacyjnych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3643). Założeniem projektu jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa poprzez zmniejszenie obciążania Prokuratorii Generalnej sprawami mniejszej wagi oraz przyznanie Generalnej nowej kompetencji tj. przejmowania na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą.

W dniu 27 lipca 2015 r. do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu skierowana została opinia sporządzona w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, dotycząca przedmiotowego projektu. Zgłoszone zostały zastrzeżenia związane z projektowanym rozszerzeniem zakresu działania Prokuratorii Generalnej na zastępstwo procesowe państwowych osób prawnych zajmujących się realizacją wybranych zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego. Zwrócono uwagę na cel tworzenia państwowych osób prawnych jakim jest przesunięcie kompetencji w zakresie cywilnoprawnych stosunków gospodarczych z urzędników państwowych na rzecz specjalistów pełniących funkcje organów państwowych osób prawnych oraz na mogący zaistnieć konflikt interesów przy sporze tychże osób prawnych ze Skarbem Państwa. Ośrodek wypowiedział się także w kwestii utworzenia stanowiska asystenta radcy. Projekt w obecnym kształcie nie przewiduje mechanizmów, które gwarantowałyby przyciąganie do pracy na tym stanowisku najlepsze osoby o właściwym przygotowaniu merytorycznym. W zakresie dodatkowego zatrudnienia radców poza Prokuratorią Generalną zwrócono uwagę, że projektodawca z jednej strony zamierza znacząco rozszerzyć możliwość dodatkowego zarobkowania przez radców Prokuratorii co budzi istotne wątpliwości, z kolei tam, gdzie tych wątpliwości być nie powinno, gdy chodzi o działalność naukową bądź naukowo-dydaktyczną, wprowadza obowiązek uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii.

Obecnie projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie RP.

Opinia

Zobacz także