Podsumowanie działań komisji stałych – czerwiec 2022

Czerwiec był okresem wytężonej pracy dla samorządu radcowskiego, także dla wszystkich komisji stałych KRRP. Szczegółowy opis aktywności komisji znajduje się poniżej.

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

W siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się 9 czerwca uroczystość wręczenia nagrody w tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu „Ambasador Mediacji” organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych i Ogólnopolską Sieć  „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Po raz pierwszy w historii konkursu laur zwycięzcy przypadł organizacji pozarządowej – stowarzyszeniu #Wartomediować z siedzibą w Poznaniu. W uroczystym wręczeniu specjalnej statuetki oraz nagród rzeczowych wzięli udział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz Przewodniczący Komisji ADR KRRP Tomasz Parkasiewicz. Wyróżnienie, w imieniu laureata konkursu, odebrał prezes stowarzyszenia Roman Gładysz, który nie krył satysfakcji z sukcesu w konkursie, deklarując jednocześnie współpracę z samorządem radców prawnych w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

W tym samym dniu odbył się finał cieszącej się powodzeniem pierwszej edycji Turnieju Arbitrażowego dla Studentów, organizowanego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa Elsa Poland. Rozgrywkę finałową polegającą na rywalizacji drużyn w ramach symulacji rozprawy arbitrażowej przed trzyosobowym składem orzekającym obserwowali Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, Przewodniczący Komisji ADR KRRP Tomasz Parkasiewicz, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Poland Julia Zybert oraz członkowie komitetu organizacyjnego turnieju. Zwycięzcą stojącej na bardzo wysokim poziomie rozgrywki finałowej został zespół studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w składzie Patryk Grochowski oraz Bartosz Czarnecki.

Ponadto w czerwcu członkowie Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP, w ramach powołanych grup roboczych i formule posiedzeń online, pracowali nad założeniami i treścią regulaminów planowanych do przeprowadzenia projektów, tj. pierwszej edycji turnieju mediacyjnego oraz drugiej edycji turnieju arbitrażowego dla aplikantów radcowskich.

Komisja Aplikacji 

Podczas czerwcowego wideospotkania Komisja Aplikacji KRRP omówiła konieczność sprawdzenia procesu wdrażania przez izby rozwiązań służących ewaluacji prowadzonych zajęć na aplikacji z uwzględnieniem postulatu praktyczności. Przedmiotem dyskusji był również program aplikacji, a w szczególności liczba godzin zajęć realizowanych w ramach konwersatoriów i ćwiczeń. W tym kontekście podniesiono kwestię realizacji wybranych zajęć w formule e-learningowej. Komisja dokonała też ustaleń co do wizytacji stacjonarnych w wybranych okręgowych izbach radców prawnych. Planowane jest także rozpoczęcie we wrześniu zajęć specjalizacyjnych przeznaczonych dla aplikantów, które stanowić mają uzupełnienie programu aplikacji. Zajęcia odbywać się będą na platformie szkoleniowej e-KIRP, a specjalizacje obejmą problematykę prawa nowych technologii, praw człowieka oraz marketingu prawniczego.

Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu

W okresie od 24 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała:

  1. odpowiedź dotyczącą dyżurów obrończych radców prawnych w postępowaniu przyśpieszonym;
  2. odpowiedź dotyczącą wątpliwości dotyczące obowiązku o którym mowa w art.. 53 ust. 1 KERP;
  3. odpowiedź dotyczącą prowadzenia jednej sprawy pro bono przed organami ścigania w przedmiocie naruszenia ustawy o ochronie zwierząt na prośbę radnej dzielnicy wymaga wznowienia wykonywania zawodu i uiszczenia składki wraz z ubezpieczeniem;
  4. odpowiedź dotyczącą obowiązku zawiadomienia dziekana;
  5. odpowiedź dotyczącą, czy radca prawny wykonujący swój zawód może prowadzić działalność gospodarczą jako pośrednik kupna  i sprzedaży nieruchomości;
  6. stanowisko w sprawie obsługi podmiotów rosyjskich przez radców prawnych.

Jednocześnie kontynuowano prace nad stanowiskiem w przedmiocie:

  1. jak powinien postąpić radca prawny, któremu klient zarzuca nienależyte wykonanie usługi z zakresu pomocy prawnej i żąda zapłaty określonej kwoty;
  2. wniosku o udzielenie wykładni przepisu art. 22(4) ustawy o radcach prawnych;
  3. czy radca prawny będący partnerem w spółce partnerskiej może objąć funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której radca prawny świadczył uprzednio bezpośrednio pomoc prawną na podstawie umowy o stałej obsłudze zawartej pomiędzy Spółką;
  4. czy zobowiązania do zachowania tajemnicy zawodowej spółka (kancelaria prawnicza prowadzona przez radców prawnych) może przyjąć dyspozycję klienta, by należące do niej akta wydać osobie trzeciej i czy zwalnia to jej wspólników – radców prawnych z obowiązków przewidzianych w KERP?

Ponadto 30 maja odbyło się wideospotkanie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu na platformie Zoom, na którym poruszono kwestie aktualnych spraw prowadzonych przez KEiWZ. Komisja zarekomendowała również dalsze zmiany opracowane przez powołane grupy robocze do spraw zmian w Kodeksie Etyki Radców Prawnych.

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego na spotkaniu 1 czerwca podjęła rozmowę na temat organizacji Forum Aplikantów Radcowskich, którego miejsce i termin zostaną uzgodnione z Prezesem KRRP. Członkowie komisji postulują spotkanie z Komisją Aplikacji, co umożliwi zebranym wymianę niezbędnych informacji w zakresie oczekiwań aplikantów, związanych z kształceniem na aplikacji. Członkowie komisji postanowili dokonać rozeznania rynku szkoleniowego w celu ustalenia, jakie szkolenia czy webinaria można byłoby zaproponować radcom prawnym w zakresie działań wspierających wykonywanie zawodu.

W czerwcu komisja zajmowała się rozliczeniem organizacji VI Forum Młodych Radców Prawnych, które odbyło się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniach 27-29 maja br.

Członkowie komisji przedyskutowali sprawy związane z organizacją konferencji „Kobieta w branży prawniczej” oraz organizacją namiotu radców prawnych w ramach festiwalu Pol’and’Rock 2022. Komisja spotkała się 21 czerwca na platformie Zoom w celu omówienia szczegółowej agendy wydarzenia. Prace koncepcyjne dotyczące festiwalu prowadzone są w ścisłej współpracy z OIRP w Poznaniu.

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Komisja Doskonalenia Zawodowego KIRP wraz z Willis Towers Watson Polska zorganizowała 9 czerwca webinarium „Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w praktyce”, którego prelegentami byli prof. UAM, dr hab. Marcin Orlicki, r. pr. Anna Witkiewicz, Agnieszka Skrzypczak oraz Rafał Łagowski. W webinarium uczestniczyło 279 radców prawnych.

Natomiast w planach jest organizacja 14 lipca br. organizacja webinarium „Roszczenia odszkodowawcze kierowane do radców prawnych w praktyce”, którego prelegentem będzie prof. UAM, dr hab. Marcin Orlicki.

Komisja Praw Człowieka 

Na początku czerwca Wiceprezes KRRP Michał Korwek i Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski uczestniczyli w dyskusji panelowej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej zorganizowanej przez Międzynarodową Unię Adwokatów (International Association of Lawyers, Union Internationale des Avocats). Debata dotyczyła problemów samorządów prawniczych i wsparciu uchodźców z Ukrainy z udziałem przedstawicieli radców prawnych i adwokatów. Międzynarodowa Unia Adwokatów zrzesza prawników indywidualnych, samorządy prawnicze oraz inne organizacje o charakterze prawniczym. Jej siedziba znajduje się w Paryżu, ale organizacja działa też poprzez swoje reprezentacje w siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie oraz Wiedniu, współpracuje również z Radą Europy. UIA zrzesza obecnie około dwóch milionów prawników z ponad 120 państw. Warto wspomnieć, że Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła decyzję o przystąpieniu do tej organizacji w grudniu 2017 r.

W drugiej połowie czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka KRRP. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes KRRP Michał Korwek, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski oraz członkowie komisji. Głównym punktem obrad było ustalenie treści stanowiska w sprawie prześladowanych na Białorusi prawników białoruskich. W kolejnym kroku stanowisko zostało przyjęte i opublikowane na www.kirp.pl (stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie sytuacji prawników białoruskich prześladowanych na Białorusi).

Członek Komisji Praw Człowieka KRRP Magdalena Bartosiewicz wraz z Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosławem Wróblewskim wzięli udział 20 czerwca br. w spotkaniu z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem oraz Robertem Hojdą, prezesem Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, pomysłodawcą obywatelskiej akcji Tour de Konstytucja. Spotkanie dotyczyło możliwego zaangażowania KIRP w ten projekt w bieżącym roku. Tour de Konstytucja to wydarzenie ogólnopolskie dla wszystkich chętnych aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i innych liderów opinii, którego tematem przewodnim jest państwo obywatelskie w oparciu o wartości konstytucyjne. Wydarzenia lokalne przygotowywane przez miejscowe grupy obywatelskie obejmą: wystąpienia gości, debaty, dyskusje uczestników, gry edukacyjne. W tym samym dniu Mirosław Wróblewski, Przewodniczący KPCZ KRRP, uczestniczył w posiedzeniu podgrupy ds. SLAPPs w CCBE. SLAPP można scharakteryzować jako nadużycie procesu sądowego, którego głównym celem jest nękanie, zastraszanie oraz wyczerpanie finansowe i psychiczne przeciwnika za pomocą niewłaściwych środków.

W czerwcu Przewodniczący KPCZ KRRP Mirosław Wróblewski sporządził również notatkę w sprawie o sygnaturze akt K 6/22, dotyczącej postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w oparciu o zgłoszenie grupy posłów, a jej przedmiotem jest przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.

Komisja Zagraniczna KRRP

Przedstawiciel biura KIRP uczestniczył 3 czerwca w spotkaniu w Pradze inaugurującym Program Lawyerex 2. Projekt ten jest współfinansowany z programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej i funduszy 10 partnerów programu, w tym KIRP. Celem projektu jest umożliwienie 107 europejskim prawnikom odbycia zagranicznych szkoleń w goszczących ich instytucjach sektora prawnego. Uczestniczący w projekcie prawnicy będą wymieniać się doświadczeniami, tworzyć sieci kontaktów i uczyć się od swoich kolegów i firm prawniczych z 8 różnych krajów Europy. Projekt ten jest zgodny z głównymi celami polityki Komisji Europejskiej.

Przewodniczący Komisji Zagranicznej Piotr Chrzczonowicz w dniach 9–11 czerwca uczestniczył w Wiedniu w 50. Europejskiej Konferencji Prezydentów Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych. Jej temat przewodni brzmiał: „Prawa stanowione przez władzę a rządy prawa. Jak zasada praworządności wkomponowuje się w europejską architekturę bezpieczeństwa?”. W konferencji tej uczestniczyło ok. 160 prawników z Europy, reprezentujących swoje krajowe samorządy prawnicze oraz międzynarodowe organizacje prawnicze, jak np. CCBE, AEA-EAL, FBE czy AIJA. W konferencji i towarzyszącym jej wydarzeniom wzięli także udział radcy prawni Maria Ślązak (Prezydent AEA-EAL) oraz Izabela Konopacka (Wiceprezydent FBE). Podczas konferencji poruszono wiele zagadnień związanych z bieżącymi aktywnościami władz państwowych różnych krajów europejskich, w obliczu których obserwuje się naruszanie zasady praworządności (np. zagadnienie masowej inwigilacji przy wykorzystaniu szpiegowskiego systemu Pegasus, zagadnienie reorganizacji w obrębie wymiaru sprawiedliwości prowadzącej do naruszenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności władzy sądowniczej czy zagadnienie deprecjacji w niektórych państwach członkowskich UE orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Prelegentami konferencji byli m.in. Minister Sprawiedliwości Republiki Austrii – Alma Zadić, Minister ds. Unii Europejskiej i Konstytucji Republiki Austrii – Karoline Edtstadler oraz Prezydent Adwokatury Ukrainy – Lidiyia Izovitova.

Doniosłym, mającym symboliczną wymowę wydarzeniem w ramach konferencji było uroczyste podpisanie 11 czerwca w siedzibie Ambasady Republiki Francji w Wiedniu Deklaracji Prawników Europejskich na rzecz wsparcia zasady praworządności.

Komisja Promocji Zawodu

Podczas wideospotkania członków Komisji Promocji Zawodu, które odbyło się 21 czerwca br., przedstawiciele agencji Impact the Future podsumowali realizowany na zlecenie KIRP projekt podcastów „Prawie prawniczo”. Członkowie komisji ustalili, że do 31 sierpnia br. przygotują raport podsumowujący projekt, zawierający dane udostępnione przez agencję z wynikami oglądalności i zasięgami, opis zakładanych celów projektu, ewaluacji i jego projektu oraz ocenę osiągniętych celów ze wskazaniem korzyści dla członków samorządu. Nadto członkowie komisji dyskutowali nad możliwościami kontynuowani projektu, w tym m.in. o zmianie formuły rozmów i zapraszaniu do udziału w podcastach również klientów zachęcających do korzystania z usług radców prawnych, którzy udzielili im pomocy prawnej.

Podczas spotkania rozmawiano o nagraniu podcastu zachęcającego do korzystania z wyszukiwarki szukajradcy.pl oraz rozpoczęciu ich promocji projektu także poprzez ten kanał komunikacji. Poinformowano o rozpoczęciu od lipca br. prowadzenia profilu wyszukiwarki szukajradcy.pl na Facebooku i jej promocji przez agencję Social Kiwi.

Członkowie komisji omówili także temat rozpoczęcia nowego projektu promocyjnego z influencerami. Ustalono, że do 31 lipca zostanie wskazana lista influencerów rekomendowanych do współpracy w zakresie promocji zawodu radcy prawnego.

Zobacz także