Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 6-7 marca 2020 r.

W dniach 6-7 marca 2020 r. w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Obrady pierwszego dnia dotyczyły głównie dyskusji i podjęcia decyzji dotyczącej zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów w związku dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną.

Podjęto również uchwały w sprawie umów dotyczących zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkoleń w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r.

W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Zagranicznej KIRP, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych dokonali wyboru nowego Przewodniczącego w osobie r.pr. Joanny Wisły-Płonka.

Na koniec obrad pierwszego dnia posiedzenia KRRP podjęto decyzję w sprawie powołania zespołów problemowych w związku z Krajowym Zjazdem Radców Prawnych w 2020 roku:

do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024,

do spraw opracowania propozycji zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu,

do spraw opracowania propozycji zmian przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.

Podjęto również stosowne uchwały w tym zakresie.

W trakcie posiedzenia KRRP dokonano powołania Krajowej Komisji Wyborczej w obecnej kadencji.

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych wysłuchali informacji nt. realizacji umowy ubezpieczenia OC radców prawnych oraz stanu zaawansowania prac dot. siedziby KIRP przy ul. Powązkowskiej 15.

Uznano również za zasadne przyjęcie stanowisk Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie: dopuszczalności składania przez radców prawnych wniosków procesowych, dotyczących nienależytej obsady sądu, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) oraz w sprawie próby pociągnięcia Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej.

KRRP podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Kolejne posiedzenie KRRP zaplanowane jest na 5-6 czerwca 2020 r.

Zobacz także