Posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Ochrona prawna i ochrona zdrowia były głównymi tematami roboczego spotkania sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które miało miejsce 25 października 2021 r. w siedzibie NRA w Warszawie.  Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP.  

Wspólna wymiana poglądów i doświadczeń zaowocowała przyjęciem stanowiska w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli, w którym członkowie Porozumienia solidaryzują się z postulatami reform i zwiększania nakładów finansowych na systemy ochrony zdrowia i ochrony prawnej, w tym pomocy świadczonej z urzędu. Sygnatariusze „Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego” wskazują na pilną potrzebę podjęcia przez władze publiczną realnego dialogu społecznego i realnego podniesienia nakładów finansowych w tych obszarach. Ponadto deklarują partnerskie uczestnictwo w dialogu na powyższe tematy. Porozumienie podkreśla, że jednym z podstawowych celów polityki społecznej państwa powinna być jego aktywna rola w istotnych obszarach życia każdego obywatela. Takimi obszarami są ochrona zdrowia i ochrona prawna obywateli, zwłaszcza tych najuboższych, którym pomoc prawna powinna być zapewniona z urzędu, a finansowana przez Skarb Państwa.

W Stanowisku autorzy podkreślają, iż rolą oraz zadaniem władzy publicznej jest kształtowanie i prowadzenie takiej polityki społecznej, która zapewni realną ochronę i realizację prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia oraz ochrony prawnej, w tym pomocy prawnej z urzędu. Nie da się tych standardów zapewnić bez należytego finansowania służby zdrowia, nadzoru weterynaryjnego i wymiaru sprawiedliwości, tak w aspekcie systemowym, jak i płacowym.

Pełna treść porozumienia dostępna jest poniżej. Kolejne posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego zostało wyznaczone na 6 grudnia 2021 r.

 

 

Zobacz także