Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w której brali udział Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z 10 czerwca br. (druk sejmowy nr 3490) przewiduje  w dodanym do art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej ust. 1 (1) przyznanie radcom prawnym oraz adwokatom uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Na skutek zgłaszanych przez KRRP poprawek uprawnienie to dotyczy również reprezentowania osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Opinie zgłaszane do projektu w trakcie procesu legislacyjnego przez KRRP dostępne są na stronie internetowej w zakładce Ośrodka (http://kirp.pl/opinia-z-dnia-21-maja-2014-r-i-opinia-z-dnia-26-lipca-2013-r-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustaw-regulujacych-warunki-dostepu-do-wykonywania-niektorych-zawodow/).

W dniu 23 czerwca br. odbyło się drugie czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Poprawki dotyczyły między innymi interesującego samorząd radców prawnych art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej i zakładały pozbawienie radców prawnych projektowanego uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. 24 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Badań Studiów i Legislacji. Poprawki dotyczące wskazanego artykułu zostały odrzucone. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będzie III czytanie na posiedzeniu Sejmu.