Prezes KRRP na spotkaniu w sprawie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Efektywny, nowoczesny i przyjazny dla obywatela system sprawowania wymiaru sprawiedliwości to system, w którym wykorzystywane i rozwijane są narzędzia teleinformatyczne. O propozycjach samorządu radcowskiego w zakresie praktycznej realizacji tej idei rozmawiał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik z Dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, pełniącym funkcję Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do Spraw Informatyzacji – Zbigniewem Wiśniewskim.

W spotkaniu, które odbyło się 13 maja br., uczestniczył również Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Punktem wyjścia do rozmowy były zebrane za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych, przedstawione przez radców prawnych zagadnienia i problemy związane z wdrażaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych resortu sprawiedliwości w zakresie rejestrów i sądownictwa powszechnego, takich jak: Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości zapewnił, że przekazane przez Prezesa KRRP uwagi będą poddane analizie pod kątem możliwości ich wdrożenia, co przyczyni się do poprawy działania systemów informatycznych, a tym samym usprawni pracę radców prawnych.

KRRP postrzega informatyzację wymiaru sprawiedliwości jako jeden z priorytetowych kierunków zmian mających na celu poprawę jakości polskiego systemu, postulowanych przez obywateli i środowiska prawnicze. Dlatego też przedstawiciele samorządu radcowskiego podejmują inicjatywy i angażują się w prace mające na celu udoskonalenie tych narzędzi. W ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji działa m.in. grupa robocza, której zadaniem jest stałe monitorowanie problemów, z jakimi stykają się radcy prawni w związku z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego. Radcowie prawni są również członkami grupy roboczej EPU, powołanej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, do której zadań należy określenie potrzeb użytkowników systemu obsługującego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), a następnie ocena sposobu wykonania i wdrożenie zmian do systemu.

Zachęcamy radców prawnych do bieżącego kierowania uwag dotyczących działania systemów informatycznych resortu sprawiedliwości, propozycji koniecznych korekt i ulepszeń na adres: kirp@kirp.pl. Zgłoszenia będą analizowane i sukcesywnie przekazywane ich administratorom.

Zobacz także