Radca prawny w mediacji

Mediacje stanowią jedną z alternatywnych dla postępowania sądowego metod rozwiązywania problemów stron. Stosuje się je przy rozwiązywaniu wszystkich rodzajów konfliktów, w tym cywilnych, gospodarczych i karnych. Są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności bezstronnej osoby trzeciej (mediatora).  Mają na celu satysfakcjonujące dla wszystkich stron konfliktu rozstrzygnięcie wygrany – wygrany (win-win), a także pozwalają na utrzymanie dobrych relacji na przyszłość pomiędzy stronami. Przy okazji są tańsze i szybsze niż postępowanie sądowe, co nie jest bez znaczenia dla naszych Klientów. Pogłębianie zatem wiedzy w zakresie mediacji pozwoli nam na lepszą reprezentację Klienta, a także efektywniejszą komunikację z jego partnerami biznesowymi. Ułatwi również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, które są codziennym elementem naszej pracy.

Jaka jest więc rola radcy prawnego w mediacji ? Możemy występować w mediacji jako mediator lub pełnomocnik strony. Oczywiście nigdy w obu rolach w jednym postępowaniu mediacyjnym.

Radca prawny może zostać mediatorem po odbyciu szkolenia z mediacji oraz uzyskaniu stosownego certyfikatu. Moim zdaniem jesteśmy jednym z zawodów predysponowanych do bycia mediatorami. Przygotowanie zawodowe i wiedza prawnicza pozwalają nam m.in. na poprawne formułowanie ugody zawartej przez strony, która powinna być zgodna z prawem, zrozumiała i niesprzeczna w swojej treści. Jest to istotne z uwagi na to, iż sąd przy zatwierdzeniu ugody bada ją pod względem jej zgodności z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Dlatego obecność w postępowaniu mediacyjnym radcy prawnego jako mediatora jest, moim zdaniem, dodatkowym atutem.

Natomiast nasza rola w mediacji jako pełnomocnika strony w pierwszej kolejności polega na ocenie, czy dana sprawa nadaje się do mediacji i przedstawieniu instytucji mediacji Klientowi. Następnie w mediacji pozasądowej, jeśli Klient zdecyduje się na mediacje, radca prawny nawiązuje kontakt z drugą stroną, by ustalić, czy ona również wyraża zgodę na ten sposób rozwiązania sprawy. Potrzeba kontaktu z drugą stroną nie występuje w mediacji sądowej. W przypadku skierowania sprawy do mediacji, pomagamy Klientowi dokonać właściwej analizy sytuacji stron i samego sporu oraz zdefiniować najważniejsze jego potrzeby. Natomiast w trakcie mediacji (sądowej i pozasądowej) nasza rola polega na wspieraniu, doradzaniu i informowaniu Klienta o skutkach prawnych podjętych decyzji. Ponadto biorąc udział w przygotowywaniu ugody możemy przypilnować, aby zabezpieczała ona należycie interesy reprezentowanej strony oraz aby pod względem prawnym była możliwa do zatwierdzenia przez sąd. Możemy również uczestniczyć w spotkaniach mediacyjnych. Posiadanie zatem wiedzy o tej alternatywnej metodzie rozwiązywania konfliktów pozwala na zagwarantowanie kompleksowej pomocy prawnej naszym Klientom na każdym etapie (sądowym i pozasądowym), a naszym Klientom na efektywniejszą komunikację z jego partnerami biznesowymi.

Dlatego zanim skierujemy sprawę do sądu warto rozważyć, czy nie opłaca się zawrzeć ugodę przed mediatorem. Możemy bowiem otrzymać tytuł wykonawczy szybciej unikając jednocześnie ryzyka procesu, kosztów i stresu, a przede wszystkich oszczędzając czas. Należy podkreślić, wbrew obiegowej opinii, że przystąpienie do mediacji nie stanowi okazania słabości, ale jest dowodem na dojrzałość stron i dbałość o relacje je łączące. Mediacja jest bowiem szybsza i tańsza niż proces sądowy. Ponadto przebiega w atmosferze poufności, bez presji czasu i jest kreowana wyłącznie przez strony. Strony mają więc cały czas kontrolę nad swoimi decyzjami, a wypracowana wspólnie ugoda jest tak samo ważnym i skutecznym dokumentem jak orzeczenie uzyskane po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

Znajomość mediacji jako jednej z alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów służy nie tylko naszym Klientom, którym pozwoli na utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną, ale też nam wpływając pozytywnie na relacje radca prawny – Klient. Dlatego warto poznać tę instytucję.

Autor: Magdalena Kupczyk-Czerniawska radca prawny, mediator

Zobacz także