Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 czerwca 2020 roku

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 czerwca 2020 roku

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim.

Zmiany mają doprowadzić do otwarcia w największych miastach Turcji dodatkowych alternatywnych Izb adwokackich oprócz obecnie działających, co wpłynie negatywnie na jedność samorządu prawników i spójność jego opinii oraz zwiększy wpływ organów władzy państwowej na niezależny samorząd adwokacki. Projektowane zmiany nie były konsultowane z izbami adwokackimi i są im arbitralnie narzucane.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwraca uwagę na wynikające ze standardów międzynarodowych (Podstawowe zasady dotyczących roli  prawników przyjęte przez VIII Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i traktowania przestępców – Hawana, Kuba, 27 sierpnia – 7 września 1990 r.) prawne gwarancje funkcjonowania prawników, wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz wynikające z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do rzetelnego procesu, które w konsekwencji projektowanych zmian legislacyjnych mogą być zagrożone.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje wsparcie członkom Izb Adwokackich w Turcji, sprzeciwiającym się wprowadzeniu nowego prawa, które wpłynie negatywnie na demokratyczną strukturę izb adwokackich, a w konsekwencji na ich niezależność. Jako członek międzynarodowej społeczności prawników nie akceptujemy zmian w prawie, które mogą wpłynąć na niezależność naszej profesji, zwłaszcza gdy stanowią one retorsje za realizację naszej misji zawodowej, którą jest także ochrona praw człowieka.

 

Position of the Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law of 19 June 2020

The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law would like to express their deep concern about the changes planned by the Turkish government to the law governing the election system of the Turkish Bar.

The changes seek to set up in top Turkish cities additional alternative bar associations, besides those functioning today, the operation which will distort the unity of the bar and the consistency of their opinion as well as give the state authorities more room for influencing the independent bar. The changes drafted have not been consulted with the bar associations and are imposed on them in an arbitrary manner.

The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law would like to point to out to the legal guarantees stemming from the international standards (The Basic Principles on the Role of Lawyers as adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held in Havana, Cuba, between 27 August and 7 September 1990) and concerning the functioning of lawyers, freedom of expression and association and to the right to a fair trial, stemming from Article 6 of the European Convention on Human Rights which can be placed at risk in consequence of the legislation changes drafted.

The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law would like to express their support for the members of bar associations in Turkey opposing the introduction of the new law which would have an adverse impact on the democratic structure of bar associations and, as a result, on their independence. As a member of the international community of lawyers, we do not accept the changes to the law that can affect the independence of our profession, and notably those which are made in retaliation for pursuing our professional mission, the element of which is also protection of human rights.