Uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 lipca 2022 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął 8 lipca 2022 r. uchwałę Nr 1/2022 w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwałę Nr 2/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, oraz uchwałę Nr 3/2022 w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych. Teksty uchwał publikujemy w załączniku.

Zasadnicze zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczyły:

  • informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów poprzez dostosowanie regulacji do przepisów prawa unijnego – co umożliwi korzystanie z każdej formy promocji przy jej ograniczeniu ze względu na przepisy prawa, dobre obyczaje oraz podstawowe wartości zawodowe i zasady etyki zawodowej (niezależność, tajemnica zawodowa, konflikt interesów, godność zawodu, uczciwość i rzetelność zawodowa),
  • uregulowania zasad współpracy z osobami trzecimi w obszarze informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów oraz prowadzenia regulowanej i nieregulowanej działalności prawniczej, jeżeli nie gwarantują one świadczenia usług prawniczych zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzają modele współpracy z radcami prawnymi wywołujące szereg ryzyk dla wykonywania zawodu zgodnego z zasadami jego wykonywania i zasadami etyki zawodowej, w tym także przywrócenia zakazu dzielenia się wynagrodzeniem za świadczenie pomocy prawnej z osobami w niej nie uczestniczącymi – co ma na celu wzmocnienie ochrony interesów odbiorców usług przed nieuprawnionym wkraczaniem przez ww. osoby w sferę świadczenia pomocy prawnej zastrzeżoną dla prawniczych zawodów regulowanych, interesu publicznego, w tym wymiaru sprawiedliwości przed nadmiernym i nieuzasadnionym zgłaszaniem roszczeń oraz zapobieżenie nieuczciwym praktykom rynkowym,
  • uregulowania obszaru zajęć niedopuszczalnych (naruszających podstawowe wartości i zasady etyki zawodowej) poprzez modyfikację kryteriów oceny ich dopuszczalności, a także wprowadzenie zasad odnoszących się do ich wykonywania w tych przypadkach, gdy są one dopuszczalne oraz zajęć, które mogą być łączone ze świadczeniem pomocy prawnej (bezpośrednio z nią związanych lub jej podporządkowanych),
  • dookreślenia co rozumie się przez konflikt interesów, wprowadzenia zasad proceduralnych związanych z zarządzeniem konfliktem interesów oraz przywrócenia zasady przypisywania konfliktu interesów w ramach wieloosobowych struktur wykonywania zawodu,
  • uregulowania zasad wykonywania czynności zawodowych w ramach grupy kapitałowej w interesie grupy kapitałowej, w tym na rzecz jej członków,
  • doprecyzowania obowiązku zawierania bezpośredniej umowy z klientem – co ma na celu wzmocnienie zaufania w relacji z radcą prawnym i przeciwdziałanie wchodzeniu w tę relację osób trzecich w sposób naruszający przepisy prawa, zasady wykonywania zawodu i etyki zawodowej,
  • zmiany standardu w zakresie prawa do krytycznych wypowiedzi lub opinii zawodowych o innych radcach prawnych przy uwzględnieniu konstytucyjnie gwarantowanej wolności wypowiedzi (warunków dopuszczalności prawa do krytyki zawodowej).

Istotne było także uprządkowanie materii regulacyjnej, polegające na przeniesieniu części postanowień Kodeksu Etyki do Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, których przedmiotem były kwestie techniczne bardziej związane z zasadami wykonywania zawodu niż etyki zawodowej, np. kwestii standardu ochrony i zabezpieczenia tajemnicy zawodowej.

Zjazd podjął również 8 lipca 2022 r. uchwały:

– Nr 2/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu
oraz
– Nr 3/2022 w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych.

Podjęte uchwały wprowadzają zmiany mające na celu usprawnienie procesu wyborczego, m.in. poprzez powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej, doprecyzowanie zasad zgłaszania kandydatów do organów samorządu zarówno na szczeblu okręgowym, jak i krajowym. Istotnym novum jest możliwość przeprowadzenia zebrań rejonowych na wzór wyborów powszechnych, co ma przyczynić się do zwiększenia frekwencji. Rozdzielono ponadto materię przeprowadzania wyborów od zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu, co wynika także z zasad prawidłowej legislacji.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami omawiającymi zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które będą publikowane począwszy od najbliższego numeru samorządowego dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Załączniki do pobrania

Zobacz także