Wideospotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, 23 sierpnia

Dyskusja dotycząca zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej była jednym z głównych tematów posiedzenia Prezydium KRRP 23 sierpnia.

Informację o piśmie z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości z 2 sierpnia 2022 r. dotyczącym projektu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej omówił Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski. Prezydium krytycznie odniosło się do propozycji powierzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie organizacjom pozarządowym. Mec. Ostrowski przypomniał, iż propozycje dotyczące ulepszenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej  KRRP przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości w swoim stanowisku z dnia 30 marca 2022 r., a nadto przedstawiciele radców aktywnie uczestniczą w pracach dotyczących systemu NPP.

Następnie, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela KRRP do Komisji Egzaminacyjnej  ds. aplikacji radcowskiej  z siedzibą w Bydgoszczy.

Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój poruszyła temat trybu postępowań w sprawach odwołań od uchwał dotyczących składek. Mec. Gajewska-Zabój wskazała, na bazie orzeczeń NSA, że uchwały dotyczące odmowy lub rozłożenia płatności składki członkowskiej na raty są sprawami cywilnymi, które nie podlegają kontroli administracyjnej. Tym samym w kwestii tej nie powinny być wydawane postanowienia w trybie kpa, lecz właściwymi są informacje pisemne.

Kontynuując wypowiedź, Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój omówiła wnioski w sprawie udzielenia patronatu honorowego Krajowej Rady Radców Prawnych oraz przedstawiła projekty uchwał dotyczących przyznania srebrnych i złotych odznak honorowych ,,Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” szczególnie zasłużonym w pracę na rzecz samorządu radcom z OIRP w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku i Olsztynie.

Następnie Wiceprezes Ostrowski omówił projekty uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia z obszaru odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu.

Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych przedstawiła projekty uchwał w sprawie organizacji Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2022 oraz Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich w 2022 r., zaś Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej prowadzenia zajęć specjalizacyjnych dla  aplikantów radcowskich.

Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła informacje o stanie zaawansowania prac dotyczących przygotowania posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych oraz spotkania z Dziekanami Rad OIRP wszystkich kadencji, które odbędzie się 28-29 października w Katowicach. Wydarzenie to będzie  kolejnym etapem obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych.

Następnie głos zabrał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który omówił działania związane z organizacją Kongresu Prawników Polskich. Kongres, który odbędzie się w Gdańsku 26 listopada. Nawiązując, do kończącej się w najbliższych dniach edycji Tour de Konstytucja 2022, Prezes Chróścik przedstawił dotychczasowe zaangażowanie w projekt samorządu radców prawnych i rozpoczął dyskusję o zaangażowaniu samorządu radcowskiego w przyszłym roku – Prezydium KRRP podjęło decyzję kierunkową o kontynuacji działań w ramach  cyklu Tour de Konstytucja.

Omówione projekty uchwał zostały poddane głosowaniu zdalnemu. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło 31 uchwał.

Zobacz także