XII posiedzenie Prezydium KRRP

W piątek 20 października br. w Rzeszowie odbyło się XII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji.

Obrady Prezydium w Rzeszowie wpisują się w przyjętą praktykę organizowania kilku posiedzeń Prezydium w roku w siedzibach Okręgowych Izb Radców Prawnych, co stwarza możliwość zaprezentowania warunków lokalowych izb okręgowych, a przede wszystkim bezpośredniego kontaktu przedstawicieli regionalnych władz samorządowych z członkami Prezydium KRRP.

W dniu poprzedzającym posiedzenie, członkowie Prezydium Krajowej Rady spotkali się z przedstawicielami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Przedmiotem rozmów były bieżące zagadnienia dotyczące działalności samorządu, szczególnie na szczeblu lokalnym. Spotkano się również z aplikantami Izby rzeszowskiej.

Ponadto Prezydium w pełnym składzie złożyło wizytę w Urzędzie Miasta spotykając się z Prezydentem Rzeszowa panem Tadeuszem Ferencem. Zaprezentowano rolę samorządu zawodowego radców prawnych, jego zadań i społecznej pozycji. Spotkania z Prezydentami miast na stałe wpisały się w tradycję wyjazdowych posiedzeń Prezydium KRRP X kadencji. W tym roku wizyty złożono również Prezydentom Poznania i Torunia.

Podczas posiedzenia, Prezydium analizowało wydatki poniesione w roku 2017 w celu przygotowania się do budowania budżetu na kolejny rok. Obradowało ponadto nad planem pracy na rok 2018, obejmującym działalność Krajowej Rady realizowaną przez jej agendy. Dokonano analizy kosztów aplikacji radcowskiej w 19 okręgowych izbach radców prawnych. Przedmiotem posiedzenia były również kwestie związane z pozyskaniem siedziby Krajowej Rady, zważywszy na fakt, że większość izb okręgowych dysponuje już własnymi lokalami. Z akceptacją spotkał się wniosek Kapituły Funduszu Seniora dotyczący organizacji dorocznej narady z udziałem Rady Klubów Seniora oraz Rzeczników Funduszu Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich izb okręgowych. Spotkania tego typu stanowią okazję do wysłuchania głosu najstarszych członków samorządu.

Kolejne posiedzenie Prezydium X kadencji odbędzie się 16 listopada br. w Warszawie.

Zobacz także