„Zastosowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych” – szkolenie 17 listopada

Krajowa Izba Radców Prawnych organizuje webinarium poświęcone zastosowaniom przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych. Szkolenie online odbędzie się 17 listopada 2022 r.  w godz. 18.00–20.30 na platformie www.e-kirp.pl.

Webinarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki. Za uczestnictwo w nim można otrzymać 6 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego. Zaliczanie punktów za szkolenia odbyte na platformie e-KIRP jest dokonywane na podstawie zaświadczeń, które należy przedłożyć w okręgowych izbach.

W trakcie wykładu omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  1. Kwestia objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  2. Trigger – objęcie szkód, będących następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
  3. Zakres ubezpieczenia OC radców prawnych– odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności
  4. Alkohol i narkotyki a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC radców prawnych.
  5. Obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń przez ubezpieczonego posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienia mu ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.
  6. Sankcja za niedopełnienie obowiązku przedstawienia dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienia mu ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.
  7. Kwestia zaspokojenia lub uznania przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej radców prawnych roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią̨ szkody.
  8. Kwestia zwrotu uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Rejestracja odbywa się na nowej platformie szkoleniowej www.e-kirp.pl, aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi mieć aktywne konto:

  • radcy prawni posiadający konto na platformie mogą zarejestrować na szkolenie, po zalogowaniu na platformę, wybierając opcję Szkolenia online w zakładce Strona domowa. Po wyszukaniu tematu szkolenia w module Rejestracja na webinar należy zaznaczyć opcję Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach;
  • radcy prawni z OIRP w Warszawie logują się poprzez Extranet a następnie rejestrują na szkolenie wybierając opcję Szkolenia online w zakładce Strona domowa. Po wyszukaniu tematu szkolenia w module Rejestracja na webinar zaznaczamy opcję: Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-kirp.pl, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Platformy:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 667 141 716

 

 

Zobacz także