Kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Kolejne przedsięwzięcie samorządu w sferze edukacji prawnej

Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP r.pr. Krystyna Babiak podpisała Porozumienie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku w sprawie wprowadzania do tematyki zajęć dla słuchaczy UTW zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy o prawie i udziału radców prawnych jako prelegentów i animatorów na tych zajęciach.

Opinia OBSiL KRRP w sprawie koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Opinia OBSiL KRRP w sprawie koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię co do zarysu koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym, wskazującej na potrzebę przeorientowania przepisów prawa cywilnego procesowego, odnoszących się w szczególności do rozpoznawania spraw gospodarczych, w celu wypracowania konstrukcji sprzyjających sprawności i efektywności tego rodzaju postępowań.

KRRP przedłoży opinię amicus curiae w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

KRRP przedłoży opinię amicus curiae w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

4 sierpnia br. Prezes KRRP złożył wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Krajową Radę Radców Prawnych opinii amicus curiae w sprawie o sygn. akt: K 39/16, w której rozpatrywany będzie wniosek dwóch grup posłów na Sejm RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).

Opinia KRRP w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących „stawek radcowskich” przekazana Ministrowi Sprawiedliwości

Uchwała Nr 272/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 30 czerwca 2016 r. zawierająca negatywną opinię dotyczącą projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych została przekazana Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 1 lipca 2016 r.