Informacje dotyczące bieżących działań na szczeblu krajowym w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo

Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dotąd niespotykanej, której nikt z nas się nie spodziewał. Sytuacji, która dotyka każdego z nas i to w każdym aspekcie naszego życia. Która wzbudza obawy o zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych, ale też o naszą przyszłość zawodową.

Ważne jest, by w tych wyjątkowych okolicznościach zachować spokój, który w pewnym stopniu zapewnia bieżąca, rzetelna informacja o działaniach podejmowanych przez nasz samorząd w trosce o zdrowie wszystkich jego członków i naszych współpracowników. Dlatego też poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące bieżących działań na szczeblu krajowym, jak również o podejmowanych przez nas działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego w ostatnim tygodniu.

Samorządowa praca nie została przerwana. Dostosowujemy się do nowej organizacji pracy, co wymuszają na nas ograniczenia związane ze stanem epidemicznym. Członkowie Prezydium KRRP pozostają ze sobą w stałym elektronicznym i telefonicznym kontakcie, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić – w miarę możliwości w sposób niezakłócony – ciągłość realizowanych przez siebie zadań, jak również podejmować niezbędne decyzje i działania umożliwiające naszym Koleżankom i Kolegom wykonywanie zawodu radcy prawnego z uwzględnieniem przeszkód spowodowanych obecną – trudną dla nas wszystkich – sytuacją.

Od poniedziałku 16 marca br. informowaliśmy za pośrednictwem strony www oraz mediów społecznościowych na bieżąco o działaniach, jakie podejmujemy wewnątrz samorządu w celu przeorganizowania pracy i dostosowania się do zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego, jak również inicjatywach i interwencjach kierowanych do organów publicznych w celu jak najszybszego i optymalnego dostosowania warunków dla zawodowej aktywności radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz w zakresie aplikacji radcowskiej i tegorocznego egzaminu zawodowego.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją i wzrastającym zagrożeniem epidemicznym odwołane zostały organizowane przez KRRP przedsięwzięcia, jak również rozprawy przed WSD. Stosowny komunikat zamieściliśmy na stronie internetowej 13 marca br.: https://kirp.pl/odwolane-wydarzenia-organizowane-przez-krrp-i-rozprawy-przed-wsd/ a dodatkowo poinformowaliśmy Państwa o tym w odrębnej korespondencji mailowej 16 marca br.

Poinformowaliśmy Państwa także o prośbie Prezesa KRRP do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast o podjęcie działań umożliwiających radcom prawnym świadczącym nieodpłatną pomoc prawną w punktach NPP udzielanie tej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Treść pisma Prezesa KRRP została opublikowana na stronie internetowej https://kirp.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-okresie-zagrozenia-epidemiologicznego/

Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter zaistniałej sytuacji, konieczność wzajemnego wsparcia, w tym w szczególności pomocy najbardziej zagrożonym zachorowaniem najstarszym członkom naszego samorządu, Prezes KRRP wystosował apel do wszystkich radców prawnych https://kirp.pl/apel-prezesa-krajowej-rady-radcow-prawnych-do-wszystkich-czlonkow-samorzadu-radcowskiego/ publikowany również na portalu Facebook i przesłany do dziekanów rad okręgowych izb.

W poniedziałek 16 marca br. członkowie Prezydium przyjęli Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Stanowisko zostało opublikowane na stronie https://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krrp-z-16-marca-2020-r-dotyczace-koniecznosci-dokonania-pilnych-zmian-legislacyjnych-regulujacych-funkcjonowanie-wymiaru-sprawiedliwosci-po-ogloszeniu-stanu-zagrozenia-epidemiczn/ oraz na portalu Facebook.

We wtorek 17 marca br. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów, w którym w imieniu największego samorządu prawniczego w Polsce, grupującego blisko 50 tysięcy radców prawnych i aplikantów radcowskich, zwrócił się z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zawód radcy prawnego oraz będących aplikantami radcowskimi. Wraz z pismem przekazano Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Prośba do Premiera RP została uzupełniona opracowanymi przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP konkretnymi propozycjami rozwiązań w postaci projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.W środę 18 marca br. o działaniach samorządu radców prawnych informował dziennik „Rzeczpospolita” w dodatku „Prawo co dnia”. List Prezesa KRRP do Premiera RP opublikowano również zarówno na stronie Krajowej Rady https://kirp.pl/pismo-prezesa-krrp-do-premiera-mateusza-morawieckiego/, jak i na portalu Facebook.

W czwartek 19 marca br. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz skierował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego i adwokackiego w 2020 r. Przedstawiciele samorządu radców prawnych pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań dla radców prawnych i samorządu w sytuacji wyjątkowej, z jaką obecnie mamy do czynienia.

W czwartek 19 marca br. Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski wystosował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zmiany komunikatu MS w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego poprzez wskazanie, że preferowaną formą świadczenia tej pomocy jest udzielanie porad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, natomiast dopiero gdyby takie działanie z przyczyn obiektywnych nie byłoby możliwe, wskazanie możliwości „odpracowania” dyżurów. Pismo Wiceprezesa Ryszarda Ostrowskiego opublikowano na stronie KIRP: https://kirp.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

Utrzymywanie stałego kontaktu z innymi, choć obecnie niemożliwego w formie osobistej, jest niezwykle ważne, szczególnie w sytuacji nietypowej, kiedy wszyscy jesteśmy przymusowo skazani na izolację i ograniczenie swoich aktywności. Wychodząc naprzeciw wyjątkowym okolicznościom, w czwartek 19 marca br. na portalu Facebook zamieszczono informację o Portalu Integracyjnym Radców Prawnych, w której Wiceprezes KRRP Michał Korwek i Przewodniczący Komisji Integracji Bartosz Opaliński zachęcają do korzystania z tego narzędzia – bardzo przydatnego w stanie zagrożenia epidemicznego i konieczności izolacji, które stanowi przestrzeń dla kontaktu dla członków naszego samorządu. Informacja o portalu integracyjnym radców prawnych zainteresowała 12 201 osób, co potwierdza zapotrzebowanie potencjalnych użytkowników na tę formułę podtrzymywania kontaktów w środowisku radcowskim. Informację opublikowano również na stronie internetowej https://kirp.pl/badzmy-razem-na-portalu-integracyjnym/

Zobacz także