Komisje KRRP – kolejne spotkania, wdrażane działania i konsultacje z izbami okręgowymi

Ostatni miesiąc obfitował w posiedzenia i aktywności komisji Krajowej Rady Radców Prawnych. Swoje spotkania on-line zorganizowały te, które zajmują się tematyką zagraniczną, promocji zawodu, doskonalenia zawodowego, aplikacji, praw człowieka oraz etyki i wykonywania zawodu. Większość videokonferencji, bo w takiej formule odbyły się wszystkie posiedzenia, przybrała formę konsultacji, w których udział brali przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych.

Pierwsze w tej kadencji łączone posiedzenie online Komisji Zagranicznej KRRP oraz przedstawicieli ds. zagranicznych przy okręgowych izbach radców prawnych miało miejsce 17 lutego. Zdecydowano, że podobne spotkania będą odbywać się cyklicznie i będą miały na celu wzmocnienie współpracy w obszarze międzynarodowym pomiędzy izbami. Zdecydowano, że należy usprawnić przepływ informacji pomiędzy członkami Komisji Zagranicznej i koordynatorami, w szczególności w zakresie planowanych wydarzeń, w tym webinariów czy konferencji online, o międzynarodowym charakterze. Planowana jest także organizacja wspólnych inicjatyw – na razie w formule zdalnej, a w przyszłości prawdopodobnie również w formie stacjonarnej. Dyskutowano o planach wzmocnienia współpracy z samorządami prawniczymi na wschodzie oraz nawiązywania kontaktów z samorządami prawniczymi krajów bezpośrednio graniczących z Polską.

Tego samego dnia miało miejsce również posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP. Tym razem w pracach Komisji uczestniczyli zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji przedstawiciele izb okręgowych zajmujący się doskonaleniem zawodowym. Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami i bieżącymi problemami z jakimi mierzą się OIRP, a także do wspólnego wypracowania modelu wzajemnej wymiany informacji o przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez izby okręgowe i krajową. W toku dyskusji ustalono, że izby będą przekazywać do Krajowej Izby Radców Prawnych propozycje tematów, które powinny zostać zorganizowane na szczeblu krajowym oraz informacje o planowanych formach doskonalenia zawodowego. Pozwoli to, na stworzenie ogólnokrajowego kalendarium szkoleń, które ułatwi dostęp do interesujących tematów i zagadnień wszystkim członkom samorządu. W związku z trudnościami związanymi z praktycznym stosowaniem przepisów wewnętrznych, zgłaszanymi przez przedstawicieli izb, Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zgłaszanie Komisji problemów interpretacyjnych, związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego. W najważniejszych kwestiach Komisja będzie przygotowywała stosowne wyjaśnienia lub występowała do Ośrodka Badań Studiów i Legislacji z prośbą o wydanie opinii.

Drugie w XI kadencji KRRP posiedzenie Komisji Promocji Zawodu odbyło się pod hasłem organizacji pracy i doprecyzowywania działań Komisji na najbliższe miesiące oraz celów strategicznych na całą kadencję, które zapewnią odpowiednią kreację i dbałość o publiczny wizerunek zawodu radcy prawnego i samorządu radców. W pierwszej kolejności podczas spotkania, które miało miejsce 18 lutego br. zatwierdzono plan pracy w poszczególnych obszarach i wyznaczono członków odpowiedzialnych za konkretne zadania. Rozważano zasadność badań rynkowych, badań wewnątrz środowiska, a także świadomości konsumentów. Analizowano możliwości digitalizacji wydawnictw samorządowych oraz skupienia ich w jednym miejscu za pomocą nowoczesnej formuły i narzędzi. Ważnym elementem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej samorządu będzie stała współpraca z okręgowymi izbami. Ustalono, iż w najbliższym czasie dojdzie do spotkania wszystkich osób zajmujących się komunikacją w OIRP, aby ustalić wspólne działania, płaszczyzny współpracy i komunikacji.

W lutym, przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP, r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski odbył szereg spotkań z kierownikami szkolenia aplikantów oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za aplikację w poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych. W toku spotkań, które odbyły się w formie videokonferencji, omawiano szereg kwestii związanych z prowadzeniem aplikacji, w tym bieżące problemy związane z odbywaniem praktyk w sądach powszechnych i prokuraturze, nauczaniem zdalnym, oprogramowaniem umożliwiającym odbycie kolokwiów online, kwestią przygotowania do egzaminu radcowskiego, ewaluacją szkolenia i czynnego udziału aplikantów w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Komisja Praw Człowieka KRRP w mijającym miesiącu opublikowała stanowisko w sprawie publikacji rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. oraz stanowisko z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wolnych mediów. Komisja prowadziła aktywne działania komunikacyjne o programie stażowym w Radzie Europy oraz przygotowała informację dla Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE z obszaru stanu praworządności w Polsce w 2020 r. Materiał ten stanie się częścią wkładu CCBE do raportu Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r.

W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych. Posiedzenie również odbyło się za pomocą środków komunikowania się na odległość, czyli aplikacji ZOOM. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia było zagadnienie dopuszczalności świadczenia pomocy prawnej przez aplikanta radcowskiego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Efektem dyskusji prowadzonej na posiedzeniu Komisji będzie stanowisko obejmujące kompleksowe opracowanie tego zagadnienia. Omówione zostały również inne tematy, które pojawiły się we wnioskach kierowanych do Komisji. W posiedzeniu wziął udział Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.

Zobacz także