Podsumowanie działań Komisji KRRP w lipcu 2021

Spotkania online, oświadczenia, konkursy oraz prace koncepcyjne nad projektami – pomimo sezonu urlopowego Komisje KRRP nie zwolniły tempa realizując planowane działania. W mijającym miesiącu odbyły się posiedzenia Komisji: Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Promocji Zawodu, Komisji Praw Człowieka oraz Zagranicznej.

Przedstawiciele Komisji Zagranicznej KRRP 7 lipca spotkali się z Koordynatorami ds. Zagranicznych przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Podczas zdalnej debaty omówiono tematy aktualne, także te związane z wakacyjnym konkursem zainicjowanym przez Komisję Zagraniczną „Radcowska pocztówka z wakacji”. Komisja regularnie informowała o wydarzeniach międzynarodowych i zagranicznych, w tym o konferencji z okazji Piątego Chińskiego Dnia Prawników Praw Człowieka organizowanej w szóstą rocznicę „Represji 709”, której przewodnim tematem były ciągłe zatrzymania i tortury stosowane wobec prawników – obrońców praw człowieka w Chinach. Jedną z prelegentek była Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka CCBE radca prawny Magdalena Witkowska, Dziekan OIRP w Gdańsku. Udostępniono na stronie komunikat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie środków tymczasowych zarządzonych wobec Polskioraz nowy numer Biuletynu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE) w jęz. polskim, którego lektura dostarcza wielu istotnych informacji na temat ważnych wydarzeń wzmacniających praworządność w społeczności europejskiej. W dniu 20 lipca miało miejsce spotkanie robocze w sprawie zmian Statutu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE). W spotkaniu ze strony KIRP udział wzięli Wiceprezes KIRP – Michał Korwek koordynujący w KIRP pracę Komisji Zagranicznej oraz przedstawicielki polskiej delegacji w CCBE radczynie prawne Joanna Wisła-Płonka i Maria Ślązak.

Komisja Praw Człowieka KRRP spotkała się zdalnie 19 lipca. Podjęto wówczas Stanowisko Komisji Człowieka KIRP w sprawie dalszej dewastacji praworządności w Polsce, które  zostało również opublikowane 22 lipca w mediach własnych KIRP. Przywołuje ono ostatnie fakty i wydarzenia, na tle których w ocenie Komisji dochodzi do coraz jaskrawszego podmywania podstaw praworządności w Polsce, co w konsekwencji rodzi szereg ryzyk dla życia i praw obywateli, jak i podstaw funkcjonowania Państwa. Udostępniono na stronie KIRP Raport Komisji Europejskiej nt. praworządności za 2020 r., zawierający rozdziały dedykowane wszystkim krajom członkowskim, w tym Polsce, udostępniono również Sprawozdanie roczne TSUE za rok 2020 przedstawiające działalność Trybunału i Sądu w ubiegłym roku w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Sprawozdanie przybliża wyroki mające szczególne znaczenie z uwagi na ich treść dla obywateli europejskich, ale także zwraca uwagę na kroki, które zostały podjęte przez wspomniane instytucje w 2020 r., aby walczyć ze skutkami kryzysu związanego z pandemią Covid-19 i zapewnić ciągłość funkcjonowania publicznej służby europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

W dniu 1 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Wiceprezesa KRRP Ewy Gryc-Zerych oraz Przewodniczącego Komisji ADR Tomasza Parkasiewicza z prof. dr hab. Łukaszem Błaszczakiem – arbitrem orzekającym w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, którego przedmiotem było wstępne omówienie projektowanych założeń funkcjonowania stałego sądu polubownego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, w szczególności takich jak wizja jego funkcjonowania, przedmiot działalności, sposób doboru arbitrów oraz działania promocyjne ukierunkowane na rozpowszechnienie wiedzy o stałym sądzie polubownym. Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP w związku z planowanym na IV kwartał bieżącego roku „Turniejem arbitrażowym dla uczniów szkół średnich” 7 lipca zorganizowała spotkanie Komitetu Organizacyjnego Turnieju. W trakcie spotkania jego uczestnicy omówili i uzgodnili treść projektu regulaminu pierwszej edycji turnieju planowanego na czwarty kwartał bieżącego roku. W ramach działań konsultacyjnych, poprzedzających powołanie stałego sądu polubownego przy KIRP, w dniu 20 lipca 2021 roku członkowie Komisji spotkali się z radcami prawnymi z okręgowych izb radców prawnych, którzy uprzednio zgłosili swój akces do udziału w realizacji tego projektu. W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem sądownictwa arbitrażowego, jak również odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników. Spotkanie, będące doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poglądów w obszarze objętym jego przedmiotem, było zaplanowanym etapem uzgodnień w ramach naszego środowiska zawodowego.

Zobacz także