Radcowie prawni – członkowie korpusu służby cywilnej

Poniżej zamieszczamy stanowisko z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych – członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz odpowiedź Szefa Korpusu Służby Cywilnej w tej sprawie. Dokumenty dostępne są także w Bibliotece prawa samorządowego. Stanowisko z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych – członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MF Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na pismo z dnia 10 kwietnia

Konferencja: Jak polepszyć standardy ochrony danych w Europie?

18 czerwca br. w Brukseli odbędzie się konferencja dotycząca ochrony danych osobowych oraz usług cyfrowych na rynku europejskim. Sympozjum przeznaczone jest dla interesariuszy sektora publicznego i prywatnego. Ma ono przeanalizować działania podejmowane w celu zmniejszenia stopnia fragmentacji terytorialnej przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja Europejska analizuje obecnie sposoby zharmonizowania jednolitego rynku cyfrowego w UE. Do głównych tematów konferencji należą: analiza proponowanych reform przepisów dotyczących

Minister sprawiedliwości przyjął prezesa KRRP

20 maja 2015 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie ministra Borysa Budki z prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim. W trakcie godzinnej rozmowy poruszono kwestie aktualnie najistotniejsze sygnalizowane resortowi przez samorząd radców prawnych. Rozmawiano o projektowanym kształcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony. Rozporządzenie to określi m.in. sposób sporządzania przez sądy list obrońców. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca br. wraz ze zmianami Kodeksu postępowania karnego,

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Pod takim właśnie tytułem, Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”, zorganizowała pierwszą z debat poświęconych dostępowi do wymiaru sprawiedliwości. Jej gospodarzem był Dariusz Sałajewski, prezes KRRP. W debacie wzięli udział: Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, Roman Hauser, Przewodniczący KRS, Iwona Kujawa, dyr. Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Karol Dałek, z-ca dyr. w tymże departamencie, Waldemar Szmidt, dyr. Departamentu

DEBATA: Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

DEBATA: Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury

Bariery w dostępie do systemu sądownictwa: terminy, koszty, procedury To tytuł debaty, którą organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”. Bariery w dostępie do systemu sądownictwa powodują, iż wiele spraw trwa latami i podważa i tak już nadwątloną wiarę w wymiar sprawiedliwości. To fakt, który wymaga w tej chwili już nie tyle definicji, ale znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań oraz refleksji, czy zaproponowane już zmiany w regulacjach prawnych okażą się

XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP zaprasza na XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie, które odbędą się w dniach 20 – 23 sierpnia 2015 r. w Sopocie. Noclegi  i posiłki w hotelach, za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji, zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt udziału w Mistrzostwach: dla aplikantów radcowskich – 220 zł, dla radców prawnych – 340 zł, dla osób spoza

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat dyskryminacji w miejscu pracy

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat dyskryminacji w miejscu pracy W dniu 5 maja br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie zespołu edukacyjno-świadomościowego i prawnego LGBT, którym przewodniczyła Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Małgorzata Fuszara. Tematem spotkania była kwestia funkcjonowania na rynku pracy osób nieheteronormatywnych, a także omówienie sposobów efektywnego wdrożenia punktów nr 29 oraz 30 zalecenia CM/Rec (2010) Komitetu Ministrów Rady

II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich: 24-26 kwietnia 2015 r.

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, którego organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. W Forum wzięło udział 57 aplikantów radcowskich, po trzy osoby z każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Samorząd radcowski reprezentowali prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezesi KRRP Ewa Stompor-Nowicka, Zbigniew Pawlak, Arkadiusz Bereza, Włodzimierz Chróścik, dziekani i wicedziekani rad okręgowych izb

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, na którym rozpatrywane było Sprawozdanie Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego z dnia 9 kwietnia 2015 r., sporządzone po rozpatrzeniu przez nią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678). W posiedzeniu udział wzięli Prezes KRRP r. pr.

ROK 2015 „ROKIEM MEDIACJI GOSPODARCZEJ”

W 2015 roku mija 10 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawnego. W związku z tym jubileuszem prezesi i dyrektorzy renomowanych polskich centrów mediacji gospodarczej postanowili ogłosić 2015 rok „Rokiem Mediacji Gospodarczej”. Obecnie mediacja stała się jednym z uznanych sposobów dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Sposobem, który jest tańszy i szybszy od tradycyjnego postępowania sądowego. Co ważne, stosowanie mediacji pozwala obniżyć poziom stresu i psychicznych niedogodności, jakie