Bezpłatna oferta e-learningowa ERA

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA (Trewir, Niemcy) przygotowała bezpłatną ofertę e-learningową w języku angielskim. Obecnie dostępne są m.in. następujące e-prezentacje lub kursy online kierowane przede wszystkim do prawników: E-prezentacje nt. prawa europejskiego dotyczące problematyki imigracji i azylu: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=36 E-prezentacje dotyczące tematu ochrony danych osobowych: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=14 E-szkolenie nt. prawa antydyskryminacyjnego: https://era-comm.eu/moodle/course/index.php?categoryid=92 Pełną ofertę szkoleń online nieodpłatnych oraz odpłatnych znajdą Państwo na stronie Akademii

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sprzeciwia się procedowaniu i uchwaleniu regulacji ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz w projekcie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk sejmowy nr 39). Propozycje zaproponowane w treści pierwszego z projektów są rażąco sprzeczne

ETPC – przedłużenie środków specjalnych

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC przedłużył o kolejne dwa miesiące środki specjalne związane z obecną pandemią COVID-19. Obejmują one m.in. zawieszenie terminu do wniesienia skargi i innych terminów procesowych. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem komunikatu na język polski dostępnym w załączeniu przekazanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei z informacją wystosowaną przez ETPC w oryginale można zapoznać się pod następującym linkiem: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{“itemid”:[“003-6675775-8879937″]}

Rekomendacja Rady Europy – COVID-19

Informujemy, że  8 kwietnia 2020 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Rekomendację nr CM/Rec(2020)1 nt. systemów algorytmicznych w kontekście praw człowieka. Dokument dotyczy m.in. wpływu uregulowań związanych z pandemią COVID-19 na prawa człowieka, a w szczególności art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu). Zapraszamy do zapoznania się z pełnym brzmieniem Rekomendacji w języku angielskim na stronie internetowej Rady Europy pod linkiem: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016809e1154

Opinia Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom 

Zapraszamy do zapoznania się z Opinią Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowaną do państw stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa. Opinia została przyjęta 25 marca 2020 r. i dotyczy sytuacji osób pozbawionych wolności. Dokument został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – tym samym szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej Biura

Apel – “Technologia w walce z koronawirusem – 7 filarów zaufania”

Informujemy, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych poparła apel Fundacji Panoptykon zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z nowymi regulacjami prawnymi będącymi wynikiem pandemii COVID-19. Regulacje te mogą powodować daleko idącą ingerencję w życie prywatne obywateli. W apelu zaznaczono, że “technologia może pomóc nam w walce z pandemią koronawirusa, ale wdrażanie w trybie przyspieszonym nowych rozwiązań technologicznych nie może stać się furtką do naruszeń praw i wolności

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań Informujemy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi aktualnie badania na temat przewlekłości postępowań. Z tej okazji przygotowano ankietę dotyczącą powyższego problemu, która skierowana jest do radców prawnych i adwokatów. Jej celem jest pozyskanie danych, które będą wykorzystane w raportach i analizach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Link

Oświadczenie ws. sytuacji osób pozbawionych wolności podczas pandemii Covid-19 w Afryce

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem wystosowanym przez kilkanaście organizacji pozarządowych i międzynarodowych w tym organizację „Prawnicy bez barier” (Avocats Sans Frontières ASF) skierowanym do rządów państw Unii Afrykańskiej oraz międzynarodowych organizacji praw człowieka działających w Afryce w związku z pandemią Covid-19. Sygnatariusze oświadczenia wzywają do pilnego podjęcia  wszelkich niezbędnych środków pozwalających na ochronę praw osób zatrzymanych w tym przebywających w afrykańskich więzieniach, co przy wdrożeniu rozwiązań wskazanych w oświadczeniu może

Wyrok TSUE – odmowa relokacji uchodźców sprzeczna z prawem UE

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Komunikatem prasowym TSUE nr 40/20 z dnia 2 kwietnia br. w sprawach połączonych  C-715/17, C-718/17 i C-719/17 dotyczących Polski, Węgier i Republiki Czeskiej. Zgodnie z informacją przekazaną z TSUE “poprzez odmowę zastosowania się do tymczasowego mechanizmu relokacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii”. Pełna treść

Kursy online Rady Europy nt. praw człowieka

Informujemy, że poprzez stronę internetową programu HELP (Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników) Rady Europy udostępnianych jest szereg bezpłatnych kursów online w tym najnowszy pt. “Wstęp do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Kurs dostępny jest w 17 językach w tym w języku polskim po założeniu konta i zalogowaniu na stronie internetowej programu HELP pod następującym linkiem:  http://help.elearning.ext.coe.int/ Zgodnie z informacją na stronie internetowej Rady Europy – Europejski

Kursy online – prawa człowieka 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów online oferowanych przez Globalny Kampus Praw Człowieka (ang. Global Campus of Human Rights) z siedzibą w Wenecji we Włoszech. Globalny Kampus Praw Człowieka jest instytucją zrzeszającą uniwersytety działające wspólnie w zakresie edukacji w przedmiocie praw człowieka. Oprócz szkoleń stacjonarnych, oferta obejmuje także bezpłatne i odpłatne kursy online prowadzone głównie w języku angielskim. Z pełną ofertą szkoleniową można zapoznać się na stronie

Prawa człowieka w czasie pandemii

W tak trudnym dla wszystkich czasie, nieprzewidywalnym, budzącym niepokój, wszyscy poszukują ochrony swych praw w systemie, który nie został zaprojektowany na takie zjawiska. Pojawiają się nowe chaotyczne regulacje mające nas zabezpieczyć przed rozwojem pandemii i jej skutkami, a z drugiej strony ograniczające wolności i prawa jednostki, w tym  zagwarantowane w Konstytucji, w sposób niejednokrotnie niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym (vide: uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych