Opinia OBSiL KRRP w sprawie koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Opinia OBSiL KRRP w sprawie koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię co do zarysu koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym, wskazującej na potrzebę przeorientowania przepisów prawa cywilnego procesowego, odnoszących się w szczególności do rozpoznawania spraw gospodarczych, w celu wypracowania konstrukcji sprzyjających sprawności i efektywności tego rodzaju postępowań.

KRRP przedłoży opinię amicus curiae w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

KRRP przedłoży opinię amicus curiae w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

4 sierpnia br. Prezes KRRP złożył wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu przez Krajową Radę Radców Prawnych opinii amicus curiae w sprawie o sygn. akt: K 39/16, w której rozpatrywany będzie wniosek dwóch grup posłów na Sejm RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).

Opinia OBSiL KRRP do projektu nowelizacji KPA

Opinia OBSiL KRRP do projektu nowelizacji KPA

Krajowa Rada Radców Prawnych zaopiniowała projekt z dnia 4 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw postulujący zmiany m.in. w zakresie wyłączenia lub ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania, odwołania od decyzji poprzez wprowadzenie nowego elementu w postaci możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, wprowadzenia zasady „proporcjonalności procesowej” oraz polubownego rozstrzygania spraw jak również nowy kształt umowy administracyjnej.